Over ons

Privacyreglement Coaching en Advisering BV

Het privacyreglement geeft de zorgvuldigheid aan die coaching en advisering betracht ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de bemiddeling tussen opdrachtgever, cliënt en werkgever.

Definities

 • Persoonsgegevens zijn alle gegevens van de cliënt die door de opdrachtgever zijn verstrekt en gegevens die uit gesprekken in de loop van het traject zijn verzameld en vastgelegd in de vorm van arbeidsbemiddelingsplan, werkfitplan, naar werk plan, jobcoachplan, rapportages en logboeken ten behoeve van de bemiddeling.
 • Coaching en Advisering zijn medewerkers en of derden die in opdracht van coaching en advisering werkzaamheden verrichten.
 • Bemiddeling zijn alle activiteiten en handelingen die door coaching en advisering en/of derden die in opdracht van coaching en advisering worden uitgevoerd.
 • Opdrachtgever partij die aan coaching en advisering een opdracht heeft verstrekt voor het verrichten van een dienstverlening.
 • Cliënt eenieder die door coaching en advisering in traject is genomen.
 • Het doel van het inwinnen en vastleggen van persoonsgegevens
 • Het komen tot arbeidsparticipatie van werkzoekenden die al dan niet verkeren in een uitkeringssituatie.
 • Het bevorderen van de re-integratie van werkzoekenden die door uiteenlopende omstandigheden van functie, bedrijf of vanuit een uitkeringssituatie naar een duurzame werkplek bemiddelt moeten worden.
 • Het kunnen beoordelen van de passendheid van een bepaalde functie bij de huidige werkgever dan wel bij een potentiële werkgever aan de hand van de ingewonnen informatie van werkzoekende ten aanzien van zijn opleiding, werkervaring, fysieke en/of mentale gesteldheid, leefomstandigheden, normen en waarden en voorkeur voor bepaalde werkzaamheden.
 • Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de doelstelling waarvoor ze zijn verkregen.


Verwerking en beveiliging van persoonsgegevens

 • Coaching en advisering en of derden die in opdracht van coaching en advisering persoonsgegevens verwerken zijn gehouden aan de naleving van de bepalingen van dit reglement.
 • Cliënt heeft het recht om aanvullingen dan wel onjuistheden kenbaar te maken en/of door een verklaring toe te laten voegen aan het dossier.
 • Persoonsgegevens zullen door coaching en advisering en of derden die in opdracht van coaching en advisering werken de uiterste zorgvuldigheid betrachten en de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen ter voorkoming van ongewenste verspreiding en/of inzage.


Verstrekking persoonsgegevens

 • Persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt ten behoeve van de re-integratie van de werkzoekende en ook uitsluitend met zijn toestemming anders dan voor opdrachten die vanwege een verplicht karakter vanuit het UWV noodzakelijk zijn. Zoals daar is bijvoorbeeld het klanttevredenheid onderzoek.
 • Coaching en advisering en of derden die in opdracht van coaching en advisering over persoonsgegevens beschikken en deze in het kader van de wettelijke verplichting, verplicht zijn deze aan derden te verstrekken ten behoeve van re-integratieactiviteiten, is geen toestemming van de werkzoekende vereist.


Inzage van persoonsgegevens

 • De in het bezit zijnde persoonsgegevens zijn eigendom van coaching en advisering en worden niet overhandigd.
 • Cliënt kan en heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien.
 • Cliënt of diens gemachtigde, mits deze zich kan legitimeren, kan een verzoek indienen voor een afschrift dan wel kopie van zijn persoonsgegevens. De gevraagde gegevens worden door coaching en advisering verzameld en aangetekend verstuurd dan wel doormiddel van een ontvangstbevestiging overgedragen. De kosten die dit met zich mee brengt zijn conform “Besluit Kostenvergoeding Wet Bescherming Persoonsgegevens” voor aanvrager dan wel cliënt.
 • Coaching en advisering en of derden die in opdracht van coaching en advisering beschikken over persoonsgegevens kunnen inzage dan wel verstrekking van een afschrift en of kopie weigeren als dit noodzakelijk wordt geacht in het belang van de bescherming van derden in verband met opsporing, vervolging en of andere strafbare feiten.


Bewaartermijn van persoonsgegevens

 • Fysieke dossiers inclusief aantekeningen, rapportages worden twee maanden na beëindiging van het traject vernietigd.
 • Persoonsgegevens worden conform regelgeving gedurende zeven jaar na de looptijd van het traject c.q. beëindiging verwijderd.  


Klachten
Indien u klachten heeft wordt u verwezen naar de klachtenprocedure van coaching en advisering.

T.A.L. van der Horst
Coaching en advisering BV

Coaching en Advisering

Coaching en Advisering begeleidt mensen naar werk. Dat doen we vanuit een positieve mindset. We denken in mogelijkheden, niet in beperkingen.

Contact

info@coachingenadvisering.nl
T: +31 6 45 96 28 55
Maccallastraat 27
5708 KS  HELMOND